Semalt hünärmeni WordPress saýtlarynyň 4 görnüşini kesgitleýär

Onlaýn ýagdaýda bolmak, markaňyzyň hakykydygyny duýmaga kömek edip biler we potensial müşderileriň öňünde onuň bahasyny we abraýyny artdyrar. Iş gözleýän adam bolsaňyz, portfel bilen mümkin bolan ýokary üstünlik gazanmak isläp bilersiňiz. WordPress-iň internetdäki ähli meseleleriňize iň oňat we amatly çözgütdigini aýdyp bileris. Özüňizi onlaýn ýagdaýda mälim etmek isleseňiz, WordPress arhitektura firmasyna meňzeş hereket eder we ýönekeý saýtlardan başlap professional web sahypalaryna çenli islendik zady dizaýn etmäge kömek eder.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Oliwer King, “WordPress” bilen aňsatlyk bilen gurup boljak 4 esasy sahypa görnüşine we hiç wagt ajaýyp we ajaýyp sahypa döretmäge kömek etjek käbir gurallara göz aýlaýar .

1. Elektron telekeçilik web sahypalary

Wiski öýi Şotlandiýaly viski satýan sahypa we WordPress-de guruldy. WordPress sebäpli dürli şuňa meňzeş elektron söwda sahypalary döredildi. “Amazon” ululygyndaky bir kompaniýaňyz bar bolsa we bu barada dünýä habar bermek isleseňiz, “Wordpress” siziň üçin iň oňat warianty, sebäbi köp sanly adama ýetmäge kömek eder. Amazon, WooCommerce-den başga hiç kim tarapyndan dolandyrylmaýan ajaýyp onlaýn kompaniýadyr we dizaýny ýörite Divi WordPress mowzugyna esaslanýar. “WooCommerce” aslynda “Automattic” -iň bir pluginidir we köp sanly dükan aýratynlyklaryna eýedir. Bu plugin WordPress-de bar we hiç wagt gurup bolmaýar. Tölegli we mugt görnüşleriň we aýratynlyklaryň giň toplumy bar. Synap boljak başga bir zat, “Digital Digital Downloads” we “iThemes Exchange”. WordPress hasabyňyzy ulanyp onlaýn dükany ösdürmäge kömek edýär. Giňişleýin aýratynlyklar we wariantlar üçin WooCommerce bilen işlemegi ýatdan çykarmaly dälsiňiz.

2. Işewür web sahypalary

Mersedes-Benz ýaly ýokary derejeli kompaniýa ýa-da iş sahypasy isleseňiz, WordPress siziň üçin dogry wariantdyr. Bu awtoulag öndürýän kompaniýa WordPress-i saýlady we dünýäniň iň gowy markalarynyň birine öwrüldi. Öz aýratynlygyny ajaýyp görkezdi we has köp ulanyjy çekmek üçin köp sanly ulag görkezdi. Web sahypasynda markasy we ulaglary bilen garyşýan açyk gara reňkli mowzuklar bar. “WordPress” -iň biziň bilen aragatnaşyk görnüşini, surat slaýdlaryny, sorag bölümlerini we başgalary döretmek üçin ulanyp boljak köp sanly plugin barlygy hakykat.

3. Habar portallary

CNN we MTV News ýaly habar portallary onlaýn habar otaglary üçin WordPress saýlady. Bu sahypalaryň ikisinde-de dünýäde köp tomaşaçy bar we özboluşly ýerleşişleri we mowzuklary bilen tanalýar. MTV täsirli stili görkezýär we ýazgysyny özboluşly tertipleşdirýär. CNN-de edil şonuň ýaly. Saýlan mowzugy, şekilleriň we mazmunyň kemsiz garyşýan häzirki zaman dizaýnlarynyň esasy aýratynlyklaryny görkezýär. “WordPress” -iň kömegi bilen şuňa meňzeş saýtlary aňsatlyk bilen dizaýn edip, myhmanlaryň saýlawlary, awtor gutusy, sosial media paýlaşmagy we beýleki eserler üçin plaginlerini ulanyp bilersiňiz. IssueM bu zatlary ýerine ýetirmek üçin iň gowy plugin.

4. Onlaýn jemgyýetler

Tagamly aşhana hakda eşiden bolmaly. Bu nahar söýüjileriň gelip, reseptlerini onlaýn paýlaşýan we iýmitleniş endiklerini ara alyp maslahatlaşýan ýeri. Bu sahypa, “Automattic” tarapyndan işlenip düzülen we açylan açyk çeşme WordPress plugin “BuddyPress” -iň üstünde işleýär. Bu plugin, sosial mediýadan başlamaly ähli zady hödürleýär. Bu plagini ulanyp, aňsatlyk bilen onlaýn jemgyýet döredip we has köp okyjy çekip bilersiňiz.

mass gmail